วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยการประสานงานจาก นายจิรทีปต์ จรรย์โกมล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ออกมามอบเจลแอกอฮอล์ ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 2019 (โควิด-19) ให้กับ เทศบาลตำบลห้วยยาง เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในเขตพื้นที

Posted by:

0

เทศบาลตำบลห้วยยางโดย นางสาวศริณญา โทรักษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง ได้ติดตั้ง ” ตู้ปันสุข ” เพื่อแบ่งปัน อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยยาง ณ เทศบาลตำบลห้วยยาง ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

Posted by:

0

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 08.00-15.30 น. เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้จัดพิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตตำบลห้วยยาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ภายในงานประกอบด้วย นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร /นางสาวศริณญาโทรักษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง /หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลห้วยยาง / กิ่งกาชาดอำเภอคอนสาร/ นายเสมือน ฤาหาญ กำนันตำบลห้วยยาง/ ผู้นำท้องถิ่น /ผู้นำท้องที่ และเจ้าหน้าที่อสม.ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยาง

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๓๘-๐๐๖ สายทางบ้านดอนอุดม – บ้านห้วยยางโง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยยาง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๒๘๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๓๘-๐๐๖ สายทางบ้านดอนอุดม – บ้านห้วยยางโง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยยาง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๒๘๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๓๘-๐๐๑ สายทางบ้านคลองเตย – บ้านดู่ลาย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๓๘-๐๐๑ สายทางบ้านคลองเตย – บ้านดู่ลาย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

0
Page 1 of 22 12345...»