รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Posted by:

รายงานประชุมสภาสมับวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   เวลา    ๐๙.๓๐    น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง

*****************

ผู้มาประชุม              ๑ .นายมัย                 นามัสเก ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง

๒. นายประยูร             พรแสน           รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง

๓. นายเก่ง                ปราบอรินทร์     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง

๔. นายสวาท              ต่อวาส           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง

๕. นายอดิศักดิ์           ต้านศัตรู         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง

๖. นายประยูร             พรมจันดา       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง

๗. นายสนิท                   เย็นอารมณ์         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง

๘. นายมนตรี             บำราชเข็ญ       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง

๙. นายอุทัย               ปลาหนองแปน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง

๑๐.นายวุฒิศักดิ์          เรืองเจริญ       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง

๑๑. นายพรประเสริฐ     เลิศคอนสาร     เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง

เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวศริณญา      โทรักษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง

๒. นายดำรง              บัวพงษ์           รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง

๓. นางบุญหลง           ศรีหาวัตร        เลขานุการนายกเทศมนตรี

๔. นายตอง               ไทยธรรม         ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

๕. นายเชาวฤทธิ์          เท่าธุรี             ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

๖. นางนฤมล             อำนวยศิลป์      ผู้อำนวยการคลัง

๗. นายธานี               ศรีชัย             ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

๘. นายสุดจิตต์           รักงาม           หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๙. นายวิชัย               ทาโบราณ        หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

๑๐.นางสุดตา             พุทธา            หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

๑๑.นายสุรพงษ์           ไชยสมบัติ        วิศวกรโยธา

๑๒.นางกษิรา             ภูมิคอนสาร      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑๓.นางวนิดา             แสนเภา          นักจัดการงานทั่วไป

-๒-

เริ่มประชุมเวลา          ๐๙.๓๐ น. เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว

นายพรประเสริฐ เลิศคอนสาร  -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุก

เลขานุการสภาเทศบาล    ท่าน ขณะนี้สมาชิกสภา ได้มาพร้อมแล้ว  และถึงกำหนดเวลาที่จะเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระผมขออนุญาตเรียนเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาล ได้โปรดจุดเทียน  ธูป บูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็นสิริมงคลของที่ประชุมอันทรงเกียรติแห่ง นี้

-ต่อจากนั้นขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ต่อไป

นายมัย    นามัสเก       เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ

ประธานสภาเทศบาล     สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการ

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อที่

ประชุมพร้อม กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง สมัยวิสามัญ

สมัยที่ ๒  (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๒  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑          -เรื่องที่ประธานสภาเทศบาล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒

นายมัย   นามัสเก                  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่ง

ประธานสภาฯ              ได้จัดส่งให้แล้ว  ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติม รายงานหรือไม่  ขอเชิญครับ

ที่ประชุม                           -ไม่มี

นายมัย นามัสเก            หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ประธานสภาฯ              สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๖๒

มติที่ประชุม                มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ     ๑๐   เสียง

                               งดออกเสียง          ๑   เสียง

 -๓-

ระเบียบวาระที่ ๓         ญัตติ เรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นายมัย  นามัสเก         ๑. ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประธานสภา

นายมัย นามัสเก         ญัตตินี้เกี่ยวกับงบประมาณขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯชี้แจงหลักการและเหตุผลที่

ประธานสภาฯ            ต้องขอความเห็นชอบในการพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้

นางสาวศริณญา โทรักษา  ก่อนอื่นที่จะพิจารณาการเสนอญัตติดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนายกเทศมนตรีฯ            ห้วยยางเพื่อขอมติให้ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  นี้ ขอชี้แจงสถานะ ทาง

การเงินการคลังของเทศบาลตำบลห้วยยาง งบเงินสะสมให้ที่ประชุมทราบ

ยอดเงินสะสมยกมาวันที่ ๑๗  ตุลาคม  25๖๒  ๑๓,๐๒๒,๒๘๘.๙๕  บาท

หัก สำรองบุคลากร   ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สำรองกรณีสาธารณภัย 10%  ๗๐๒,๒๒๘.๙๐ บาท

ยอดเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้จ่ายได้ ๖,๓๒๐,๐๖๐.๐๕ บาท

ดังนั้น ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้  จำนวน  ๖,๓๒๐,๐๖๐.๐๕     บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้

(๑)  ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายกำหนด

(๒) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ก็ขอชี้แจงโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

-๔-

จึงพิจารณามอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจออกแบบและประมาณการเพื่อขอจ่ายขาดเงินสะสมสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วน โดยมีรายละเอียดโครงการ  ดังนี้

รายละเอียดการขอจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2563

วันที่   28ตุลาคม  ๒๕62

๑.  ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค    (๔๒๐๙๐๐)           ตั้งไว้   5,837,5๐๐.-บาท

 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนเพิ่ม หมู่ที่ 1 ถึง บ้านศรีอู่ทอง หมู่ที่ 18 เป็นเงิน 60,000 บาท  โดยลงหินคลุก จากที่นายสาลี่  แก้วครุฑ ถึงที่นายจำปี  ทากลม  ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 153 เมตร หนาเฉลี่ย  10 เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบรายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก คุ้มหนองหิน บ้านโนนเพิ่ม หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 78,000 บาท  โดยลงหินคลุก จากที่นางคำพา  บัวทุม ถึงบ้านนายบุญมี  เรืองเจริญ  ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย  10 เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ศาลปู่ตา ถึงน้ำผุดทับลาว  หมู่ที่ 2 เป็นเงิน  214,000 บาท  โดยลงลูกรังจากศาลปู่ตา ถึงน้ำผุดทับลาว ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 897  เมตร หนาเฉลี่ย  20 เมตร พร้องลงดินขยายทางข้างละ 200 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเรียบ  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านผาเบียด หมู่ที่ 2 เป็นเงิน  455,000 บาท  โดยลงลูกรัง จากที่นายอุทิศ  นวลมีศรี  ถึงที่นายสมัย  นวลมีศรี   ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร พร้อมลงท่อ Ø  0.40 เมตร จำนวน 2 จุด จำนวน 12 ท่อน  และลงดินยกระดับถนน จำนวน 550 ลบ.ม,  พร้อมปรับเกรดเรียบ  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)

-๕-

 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนจำปา หมู่ที่ 3เป็นเงิน  85,000 บาท  โดยลงลูกรัง  จากถนนลาดยางโนนจำปา – ผาเบียด ถึงที่นายทองพัฒน์  ชำนาญมนต์  ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย  20 เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ถึง บ้านห้วยยางใหญ่ หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 219,000 บาท  โดยลงหินคลุกจากที่นางหงส์   ป้องท้าว  หมู่ที่ 5 ถึงที่นายหนูลาด   ภูมิคอนสาร หมู่ที่ 6  ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 7  เป็นเงิน  66,600 บาท  โดยลงหินคลุกจากบ้านนางพยอม  คำแข  ถึงบ้านนายทัน  ภูมิคอนสาร  ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 4. 8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 8 เป็นเงิน  310,000 บาทโดยลงลูกรังจากที่นายบรรยง   ไหว้บุญส่ง ถึงที่นางสมหมาย  ภิรมย์ทัย ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย  10 เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นรายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 5. 9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 เส้นที่ 1 เป็นเงิน  168,000 บาท  โดยลงหินคลุกจากที่นายสุระเดช   ปัณสกุล  ถึงที่นายออย    เรืองเจริญ  ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย  10 เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 เส้นที่ 2เป็นเงิน 102,000บาท  โดยลงหินคลุกจากที่นายเบ็ง   ชำนาญการ ถึงที่ นายพลประเสริฐ   ศรีงาม  ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)

-๖-

 1. 11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านห้วยยางโง หมู่ที่ 9 ถึงบ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 8เป็นเงิน  240,000 บาท  โดยลงหินคลุกจากที่นายวิรัตน์  ชาติเสนา  หมู่ที่ 9 ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2055   หมู่ที่  8  ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย  05 เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 เป็นเงิน  428,000 บาท  โดยปรับเกรดถนนเดิมแยกโปร่งมะเนียม  ถึงทางเชื่อมตำบลโนนคูณ  ถนนกว้าง 5.0 เมตร ยาว 3,200 เมตร  พร้อมลงลูกรังความยาวรวม  2,300 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่น  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองหล่ม หมู่ที่10 เป็นเงิน 212,000 บาท  โดยลงหินคลุกจากที่นายชม  ตลับทอง  ถึงฝายหนองหล่มคลองเตย  ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 930 เมตร หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 4. 14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าผึ้ง  หมู่ที่ 12 เป็นเงิน  153,000 บาท  โดยลงลูกรังสายทางข้างโรงเรียนบ้านป่าว่าน  ถึงป่าช้าบ้านป่าผึ้ง   ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 657 เมตร หนาเฉลี่ย  20 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 4 จุด รวมจำนวน 24 ท่อน  พร้อมปรับเกรดเรียบ  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 5. 15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านคลองเตย หมู่ที่ 13 เป็นเงิน 435,000 บาท  โดยปรับเกรดถนนเดิม  จากคุ้มป่าเสี้ยว  หมู่ที่ 13 บ้านคลองเตย ถึงทางเชื่อมบ้านสารจอด ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร  พร้อมลงลูกรัง ความยาวรวม 2,300 เมตร  หนาเฉลี่ย  10 เมตร พร้อมบดอัดแน่นรายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองเตย  หมู่ที่ 13เป็นเงิน  79,000 บาท  โดยลงหินคลุกจากทางหลวงแผ่นดินสาย 2055 ถึงที่นายสำเริง  ศรัทธา ถนนกว้าง 3.00เมตร ยาว 466 เมตร หนาเฉลี่ย0.05 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 90.87 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเรียบ  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)

-๗-

 1. 17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านคลองเตย หมู่ที่ 13 เป็นเงิน  216,000 บาท  โดยลงหินคลุก  จากถนนสายดู่ลาย  ถึงวัดป่าศรีภูเงิน  ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,200  เมตร หนาเฉลี่ย  05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นรายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 2. 1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านมอตาเจ๊ก หมู่ที่  14 เป็นเงิน  163,000 บาท  โดยลงลูกรัง จากที่นายชัยณรงค์   กันบุตร ถึงถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 2366 ห้วยยาง –เขื่อนจุฬาภรณ์ ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยจันทร์หล้า หมู่ที่15เป็นเงิน 138,000 บาท โดยลงลูกรังจากทางเข้าวัดแก้วเขาเสด็จ  ถึงบ้านนายสินภูวา  ลานขามป้อม  ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,630 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองเตยใน หมู่ที่ 16 เป็นเงิน  76,000 บาท  โดยลงลูกรังจากฝายอีสานเขียว  ถึงที่นางศิริภรณ์ศรีหาเมฆ  ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 5. 21. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหล่มใต้ หมู่ที่ 17 เป็นเงิน  62,000 บาท  โดยลงลูกรัง  จากที่นายสิญ  โพธิ์พัฒน์ ถึงที่นางทิพวรรณ  แก้วโพธิ์น้อย  ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 125 เมตร หนาเฉลี่ย  30 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นรายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองหล่มใต้ หมู่ที่ 17 เป็นเงิน  97,000 บาท  โดยลงลูกรังจากที่นายแก้ว  สมีกลาง  ถึงที่นางสาวบานเช้า  พรมทอง  ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 786 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นรายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)

-๘-

 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเสลืองทอง  หมู่ที่ 19เป็นเงิน  110,000 บาท  โดยลงลูกรัง  เส้นที่ 1จากที่นายไสว  ประพงษ์ ถึงที่ นายฉลอง  ปลื้มใจถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 696 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร เส้นที่ 2จากที่นายยันต์   โชติสุภาพ ถึงที่ นายลี นามเปลี่ยม ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  เส้นที่ 3จากที่นายพิชัย  สุชลอุ่น  ถึงที่ นายสุทัศน์  เสนาเสถียร ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 2.  โครงการซ่อมแซมคอสะพานทรุด บ้านมอตาเจ็ก หมู่ที่ 14 เป็นเงิน  154,000 บาท  โดยการเทคอนกรีตคอสะพาน  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 3.  โครงการซ่อมแซมคอสะพานทรุด บ้านห้วยจันทร์หล้า หมู่ที่ 15 เป็นเงิน  133,000 บาท  โดยการเทคอนกรีตคอสะพาน  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 4. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเพิ่ม  หมู่ที่  1  เป็นเงิน  146,000 บาทโดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่  พร้อมติดตั้งปั้มน้ำซัมเมอร์สรายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 5. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผาเบียด  หมู่ที่  2  เป็นเงิน  149,000 บาทโดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ พร้อมติดตั้งปั้มน้ำซัมเมอร์สรายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 6. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนจำปา  หมู่ที่  3  เป็นเงิน  59,000 บาทโดยทำการขยายท่อประปา  พร้อมติดตั้งปั้มน้ำซัมเมอร์สรายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 7. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านห้วยยางใหญ่  หมู่ที่  6 เป็นเงิน 87,900 บาทโดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กลุ่มเกษตรกร บริเวณที่ นางนิล  ประยูรชาญ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า 42.50 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)

-๙-

 1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  8  เป็นเงิน 151,000 บาทโดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ (คุ้มวังอีเตา) ขยายท่อประปา พร้อมติดงปั้มน้ำซัมเมอร์สรายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 2. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยยางโง  หมู่ที่  9  และ  บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10  เป็นเงิน  67,000 บาทโดยทำการขยายท่อประปา  พร้อมติดตั้งปั้มน้ำซัมเมอร์ส หมู่ที่ 9 และขยายท่อประปา หมู่ที่ 10รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)

 

 1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปากช่อง  หมู่ที่  11  เป็นเงิน  131,000 บาทโดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ พร้อมติดตั้งปั้มน้ำซัมเมอร์สรายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 2. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองเตย  หมู่ที่ 13 เป็นเงิน  59,000 บาทโดยทำการติดตั้งปั้มน้ำซัมเมอร์สใหม่  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 3. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยจันทร์หล้า หมู่ที่ 15เป็นเงิน 59,000 บาทโดยทำการขยายท่อประปา พร้อมติดตั้งปั้มน้ำซัมเมอร์สใหม่ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 4. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองเตยใน หมู่ที่ 16เป็นเงิน 147,000 บาทโดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่  และขยายท่อประปา  พร้อมติดตั้งปั้มน้ำซัมเมอร์สใหม่  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 5. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหล่มใต้ หมู่ที่ 17 เป็นเงิน 144,000บาทโดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ และขยายท่อประปาพร้อมติดตั้งปั้มน้ำซัมเมอร์สใหม่ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
 6. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเฉลียงทอง  หมู่ที่  19  เป็นเงิน  143,000 บาทโดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ พร้อมติดตั้งปั้มน้ำซัมเมอร์สรายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)

-๑๐-

 1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผาเบียด  หมู่ที่  2 บ้านห้วยยางโง  หมู่ที่ 9 บ้านมอตาเจ๊ก หมู่ที่ 14  เป็นเงิน  41,000 บาทโดยการเป่าบ่อบาดาล  จำนวน 5 บ่อ  รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)  งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)

 

รวมทั้งหมด  38  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,837,5๐๐.-บาท

แบ่งเป็น  1.  งานถนน  23  โครงการ  เป็นเงิน  4,166,600 บาท

 1. งานคอสะพาน 2 โครงการ  เป็นเงิน  287,000 บาท
 2. งานประปา 13  โครงการ   เป็นเงิน  1,383,900 บาท

นายมัย  นามัสเก         ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม                           -ไม่มี-

นายมัย  นามัสเก         เมื่อไม่มีผู้ใดเพิ่มเติมแล้ว ในลำดับต่อไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า

ประธานสภาฯ             สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่นายกเทศมนตรีเสนอ

ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบ  จำนวน 1๐  เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน –  เสียง  

งดออกเสียง จำนวน 1  เสียง

นายมัย  นามัสเก          ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติขออนุมัติจ่าย

ประธานสภาฯ             ขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่นายกเทศมนตรีเสนอ

ระเบียบวาระที่  ๔      ญัตติ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายมัย  นามัสเก         ท่านนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท่านจะเสนอเรื่องอื่นให้สภารับทราบ

ประธานสภาฯ             หรือไม่เชิญครับ

นายสวาท  ต่อวาส       เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมได้

สมาชิกสภาเทศบาล      ไปสำรวจถนน ตกหล่นไปบ้าง มีหมู่ที่ ๑๒ และ ๑๕ ผมก็ขอฝากท่านผู้บริหารไว้ด้วยครับ และผมได้ให้เจ้าหน้าที่แจกเอกสารให้ทุกท่านแล้วนะครับ เรื่องถนน หมู่ที่ ๑๒

-๑๑-

แยกไปหมู่ที่ ๓ คุ้มไทยนครพัฒนา ตรงนี้จุดอันตราย เกิดอุบัติเหตุปล่อยอยากให้ซ่อมแซมให้ด้วยครับ และฤดูแล้งมีชาวบ้านอยากได้ฝายชะลอน้ำไว้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ถ้ามีงบประมาณอยากจะฝากผู้บริหารไว้ด้วยครับ  และบล็อกคอนเวิร์ส

จากถนนหมู่ที่ ๔ ไปถึง หมู่ที่ ๑๕  ขอขยายเขตให้ด้วยครับ เพราะเกษตรกรต้องขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร กลัวเกิดอันตราย ผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับ

นายมัย  นามัสเก         เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ

ประธานสภาเทศบาล

นางสาวศริณญา โทรักษา เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ใน

นายกเทศมนตรีฯ         เรื่องบล็อกคอนเวิร์ส ยังไม่หมดประกันสัญญาต้องรอก่อนนะคะ  ในเรื่องถนนให้กองช่างออกไปสำรวจเพื่อช่วยเหลือต่อไปค่ะ

นายมัย  นามัสเก         มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภาเทศบาล

นายสนิท  เย็นอารมณ์   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล      กระผมนายสนิท  เย็นอารมณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ มีชาวบ้านมาแจ้งผมว่าได้มีรถแม็คโครไปขุดคลองน้ำ ทำให้ถนนไม่สะอาด อยากให้ไปปรับปรุงภูมิทัศน์ทางไปน้ำผุดทัพลาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวดูแล้วไม่สะอาด

นางสาวศริณญา โทรักษา เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

นายกเทศมนตรีฯ         จะให้ท่านปลัดเทศบาลออกไปสำรวจเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาต่อไปค่ะ

นายมัย  นามัสเก         มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภาเทศบาล

นายอดิศักดิ์  ต้านศัตรู   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม

สมาชิกสภาเทศบาล      นายอดิศักดิ์  ต้านศัตรู สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จะสอบถามกีฬาประชาชนจะจัดช่วงไหนครับ

นางสาวศริณญา โทรักษา ในเรื่องกีฬา จะให้กองการศึกษานำเสนอนายกอีกครั้งว่า งบประมาณที่มีอยู่ ณ

นายกเทศมนตรีฯ         ตอนนี้จะดำเนินการยังไง แต่ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดวันที่จะจัดค่ะท่านอดิศักดิ์ จัดช่วงไหนจะแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไปค่ะ

-๑๒-

นายมัย  นามัสเก         มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภาเทศบาล

นายประยูร  พรมจันดา   เรียนสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย

สมาชิกสภาเทศบาล      ประยูร  พรมจันดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรื่องประปาหมู่บ้าน ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เพราะน้ำไม่ไหล ผมอยากให้ช่างออกไปตรวจสอบด้วยครับว่าน้ำไม่ไหลเพราะอะไร

นายสุรพงษ์ ไชยสมบัติ   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สำหรับประปาหมู่ที่ ๑๓ เทศบาลได้

วิศวกร                     เข้าไปเป่าล้างบ่อบาดาลแล้วนะครับ และทดสอบน้ำแล้ว ปีนี้หลายที่อาจมีปัญหาเหมือนกันเพราะระดับน้ำใต้ดินอยู่ที่ ๓๐  กว่าเมตร ถือว่าต่ำมาก ลงซัมเมอร์สอยู่ที่ ประมาณ ๔๐ เมตร ครับ

นายมัย  นามัสเก         มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภาเทศบาล

นายประยูร  พรแสน      เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม

สมาชิกสภาเทศบาล      อยากจะฝากถึงท่านผู้บริหาร อยู่ ๕ เรื่อง ครับ

 • ผมอยากเสนอเรื่องฝายน้ำล้นหมู่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๙ อยากให้ก่อสร้างให้เกษตรกรไว้ใช้เก็บกักน้ำครับ
 • น้ำประปาหมู่ที่ ๘ คุ้มเนินพระจันทร์ ผมได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มาแล้วครับ อยากฝากผู้บริหารพิจารณาครับ
 • ต้นไม้ลีลาวดีเกาะกลางถนน กีดขวางการจราจร ทำให้ผู้ขับขี่สัญจรลำบากตรงสามแยกห้วยยาง ผมเสนอตัดออกครับ
 • บ้านหนองหล่มอยากได้ป้ายห้ามเทขยะบริเวณนี้ หากฝ่าฝืนมีความผิด วงเล็บเทศบาลตำบลห้วยยาง
 • ถนนหมู่ที่ ๘ ทิศตะวันตก ของ ๑๐๘ ช็อป ไหล่ทางชำรุดอยากได้หินคลุกไปลงครับ เพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อย

นายมัย  นามัสเก         เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ

ประธานสภาเทศบาล

นางสาวศริณญา โทรักษา เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

นายกเทศมนตรี           ฝายน้ำล้นเราจะประชุมสภา สมัยสามัญ อีกทีก็เดือนธันวาคม ฝากกองช่างสำรวจไว้ด้วย ส่วนประปาหมู่ที่ ๘ คุ้มเนินพระจันทร์มีอยู่แล้ว เพียงแค่ท่อแตก ให้กองช่าง

-๑๓-

ออกสำรวจและแก้ไขให้ใช้งานได้  และไหล่ทางหมู่ที่ ๘ ให้ช่างสำรวจเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ

นายมัย  นามัสเก         มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภาเทศบาล

นายสวาท  ต่อวาส       เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ไหล่

สมาชิกสภาเทศบาล      ทางหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๒ อยากให้ลงหินคลุกเหมือนหมู่ที่ ๘ ครับ และเรื่องไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๕ ผมอยากให้เทศบาลเข้าไปช่วยเหลือ

นายมัย  นามัสเก         มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภาเทศบาล

นายธานี  ศรีชัย           เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กอง

ผอ.กองสาธารณสุข      สาธารณสุข ได้สร้างกลุ่มไลน์ศูนย์รับเรื่องปัญหาขยะและเหตุรำคาญ ขอเชิญทุกท่านเข้ากลุ่มเพื่อแจ้งจุดไหนมีปัญหาขยะ หรือเหตุรำคาญต่างๆสามารถถ่ายรูปแจ้งเข้ามาในกลุ่มไลน์ เพื่อผมจะได้แจ้งทีมงานเข้าไปแก้ไขทันที เพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน

นายมัย  นามัสเก         มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภาเทศบาล

นางสาวศริณญา โทรักษา  ดิฉันขอแนะนำที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง คือ นายตอง  ไทยธรรม

นายกเทศมนตรีฯ         ได้แต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๒  ตุลาคม ๒๕๖๒ ค่ะ

ที่ประชุม                   -รับทราบ-

นายมัย  นามัสเก         มีท่านอื่นอีกไหมครับ จะเสนอเรื่องอื่นให้สภารับทราบ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมครับ

ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม                  ไม่มี

ปิดประชุม  เวลา ๑๒.๑๐ น.

 

(ลงชื่อ)    พรประเสริฐ เลิศคอนสาร      ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพรประเสริฐ  เลิศคอนสาร)

เลขานุการสภาเทศบาล

-๑๔-

 

(ลงชื่อ)      สนิท  เย็นอารมณ์        คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายสนิท    เย็นอารมณ์)

สมาชิกสภาเทศบาล

 

 

(ลงชื่อ)   สนิท  เย็นอารมณ์      คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายประยูร   พรมจันดา)

สมาชิกสภาเทศบาล

 

ลงชื่อ)    มนตรี  บำราชเข็ญ    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายมนตรี    บำราชเข็ญ)

สมาชิกสภาเทศบาล

 

 

สภาเทศบาลตำบลห้วยยางได้รับรองรายงานการประชุมเทศบาลตำบลห้วยยาง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่    ๓๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

มัย   นามัสเก

(นายมัย    นามัสเก)           ผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง

เมื่อวันที่……………….เดือน ……………………..  พ.ศ. ๒๕๖๒

0

Add a Comment