ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2563

Posted by:

0

Add a Comment