ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักพัฒนาชุม และนักวิชาการตรวจสอบภายใน

Posted by:

0

Add a Comment