comment_103673_1

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง ( ทต.ห้วยยาง )

ตำบลห้วยยาง   อำเภอคอนสาร

จังหวัดชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์   36180

โทรศัพท์/โทรสาร  044-056785

สำนักปลัด              09-3325-0457

กองคลัง                 08-3359-0101

กองการศึกษา         08-1871-7638

กองสาธารณสุข       08-3325-0459

งานป้องกันฯ           09-3325-0458

facebook : เทศบาลตำบลห้วยยาง